Ikimokyklinis ir priešmokyklinis

Mokykloje ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.  Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Einu pažinimo keliu“. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ugdytinos šios kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninė kompetencijos. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Vaikai išreiškia save piešdami, žaisdami, dainuodami, šokdami, sportuodami.

Ugdymas vyksta vaikui žaidžiant. Žaidimas – tai vaiko gyvenimo esmė, spontaniška veikla, kurios nediktuoja suaugusieji, tai tyriausia ir dvasingiausia veikla, vaiko patirties atskleidimo priemonė, jausmų, poreikių, gabumų ir saviraiškos būdas, vaiko minčių, fantazijos, laimės atspindys, išradingumo, džiaugsmo, sveikatos šaltinis, kūrybinis eksperimentas su pačiu savimi. Žaidimas – tai įnašas į pažinimo, kalbos, intelektinį, fizinį ir socialinį-emocinį vaiko ugdymą. Žaisdamas vaikas bręsta ir lavinasi, o tai būtina jo raidai. Žaidimo metu vaikas laisvai reiškia save, lengviau pažįsta ir supranta jį supantį pasaulį, džiaugiasi savo kūryba, atradimais, pergalėmis, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, išgyvena įvairias emocijas, laikosi žaidimo taisyklių.

Programos padeda  ugdyti  aktyvų,  savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų emocinio intelekto ugdymuisi, ugdomos dorinės vertybės, meilė gimtajam kaimui ir krašto papročiams, tradicijoms. Skatinami ir ugdomi pažintiniai, kalbiniai, meniniai, saviraiškos ir kūrybiškumo poreikiai, formuojamos dvasinės vertybės, skatinami pažintiniai poreikiai. Sudaromos optimalios sąlygos socializacijai, ugdymuisi, stiprinama vaiko psichinė ir fizinė sveikata, garantuojamas saugumas, padedama adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinamas aktyvumo ir judėjimo poreikis.

Atsižvelgdama į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, pedagogė individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį bei metodus. Ugdydama vaiką siekia padėti įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų kompetencijų.

Pasirinktos ugdymo programos užtikrina ugdymą, tobulina gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti  su bendraamžiais ir suaugusiais. Stiprina pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, pažįstant nauja, džiaugiantis naująja patirtimi.

Puoselėjamos tradicijos, bendruomenės vertybės, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Vaikai noriai ir aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose, mokyklos organizuojamuose šventėse, parodose, konkursuose, vykdo projektus, labiausiai atitinkančius vaikų poreikius ir ikimokyklinio ugdymo programos tikslus  ir uždavinius.