Kategorijos archyvas: Pasiekimai

Sveikiname mokytoją Arturą!

Iš pasaulio lengvosios atletikos Dohoje (Kataras) vykusio čempionato grįžusį kūno kultūros mokytoją Artur Mastianica mokiniai ir kolegos pasitiko plojimais: 50 km distanciją jis įveikė penkioliktas, bet užrašas ant dovanotų marškinėlių – „Mums tu visada – pirmas!“ Mokytojas Arturas sakė, kad varžybų sąlygos buvo itin sunkios – karštis ir ėjimas naktį pareikalavo ištvermės, tačiau jam pavyko pagerinti savo rezultatą. Džiaugiamės turėdami tokį mokytoją!

Edukacinių konkursų „Olympis 2019 – Pavasario sesija“ rezultatai

Anglų kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 84,19% II
2. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 81,06% II
3. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 57,91%
4. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 56,7%
5. Kristina Bystrickytė 4 4 klasė 56,53%
6. Ernestas Knezis 4 4 klasė 49,5%
7. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 44,63%
8. Mija Zinkevičiūtė 5 5 klasė 67,21%
9. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 62,95%
10. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 81,92% II
11. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 52,96%

 

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Deimantas Jonas Daleckas 2 2 klasė 96% 71% I
2. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 90,5% I
3. Danielius Knezis 2 2 klasė 81,33% II
4. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 93,33% 67% I
5. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 79,37% III
6. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 69,67% III
7. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 86,42% 63% II
8. Kristina Bystrickytė 4 4 klasė 86,1% 62% II
9. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 76,9% III
10. Ernestas Knezis 4 4 klasė 73,2% III
11. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 69,12%
12. Mija Zinkevičiūtė 5 5 klasė 78,05% III
13. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 51,5%
14. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 86,37% 59% II
15. Eva Bystrickytė 7 7 klasė 83,3% II
16. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 97,33% 98% I
17. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 81,73% II

 

 

 

 

 

Matematikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Deimantas Jonas Daleckas 2 2 klasė 90,33% 87% I
2. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 86,2% 74% II
3. Danielius Knezis 2 2 klasė 67,63%
4. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 85,38% 65% II
5. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 68,73%
6. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 64,69%
7. Kristina Bystrickytė 4 4 klasė 89,58% 66% I
8. Ernestas Knezis 4 4 klasė 87,22% 58% II
9. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 79,8% II
10. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 74,63% III
11. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 67,47%
12. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 81,07% II
13. Mija Zinkevičiūtė 5 5 klasė 77,35% III
14. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 85,38% II
15. Agnė Jatkelaitė 7 7 klasė 32,3%

 

Fizikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Eva Bystrickytė 7 7 klasė 43%

 

Informacinių technologijų konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 92,17% 81% I
2. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 98% 97% I
3. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 72,73% III

 

Biologijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Deimantas Jonas Daleckas 2 2 klasė 98,75% 97% I
2. Leonardas Pukėnas 2 2 klasė 98,5% 96% I
3. Danielius Knezis 2 2 klasė 95,8% 83% I
4. Gustė Paketurytė 3 3 klasė 99% 99% I
5. Kamilija Kariniauskaitė 3 3 klasė 94,37% 80% I
6. Ida Buchardt Jensen 3 3 klasė 89,13% 60% II
7. Povilas Pukėnas 4 4 klasė 98,33% 98% I
8. Akvilė Baliulytė 4 4 klasė 92,33% 79% I
9. Ernestas Knezis 4 4 klasė 86,4% 55% II
10. Kotryna Rutkauskaitė 4 4 klasė 71,22% III
11. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 83,97% II
12. Eva Bystrickytė 7 7 klasė 79,13% 53% III
13. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 69,62% III
14. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 52,23%

 

Geografijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 83,92% 72% II
2. Augustė Giedrytė 9 9 klasė 66,92% 66%
3. Liveta Malinauskaitė 10 10 klasė 54,75%

 

Istorijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Kornelija Zavolokaitė 5 5 klasė 38,81%
2. Gabrielė Daleckaitė 6 6 klasė 67,93%

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

Šiais mokslo metais 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

– suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;

– suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;

– nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;

– atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse įprastiniu būdu – mokiniai rašys į TESTŲ sąsiuvinius, o 8 klasėje – elektroninis testavimas. Testuojamos sritys:

– NMPP testai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių)

– NMPP testai 4 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių)

– NMPP testai 6 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių)

– elektroniniai NMPP testai 8 klasės mokiniams (matematikos ir gamtos mokslų ugdymo sričių).

Visa informacija apie NMPP, ankstesnių metų patikrinimų užduotys yra NEC interneto svetainės skyriuje NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinima

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

NMPP tikslas – įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

Sprendimas dėl mokinių dalyvavimo NMPP

Pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso mokyklos steigėjui. Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai, atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų klausimyną. Tėvai gali atsisakyti leisti savo vaikui pildyti mokinio klausimyną, bet tokiu atveju mokyklai (savivaldybei) rengiamoje ataskaitoje būtų sunkiau tiksliai ir objektyviai įvertinti tokius svarbius mokyklos darbo rodiklius kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijautos mokykloje rodiklis ir patyčių situacijos mokykloje rodiklis.

Mokinių darbų vertinimas

Vertina mokyklos arba tos pačios savivaldybės mokytojai. Kadangi tai yra informacija mokiniui, jo tėvams ir mokytojui, o ne išvada apie mokinio įgytą išsilavinimą, pažymys gali būti nerašomas. Tai sprendžia pati mokykla. Jei pažymys rašomas –jo reikšmė tokia pati kaip eilinio kontrolinio darbo.

Patikrinimo rezultatai neturi jokios įtakos mokiniui pereinant į kitą klasę ar mokyklą.

Informavimas apie rezultatus

Parengiama detali ataskaita apie kiekvieno mokinio pasiekimus –ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.

Pasiekimų patikrinimo rezultatų panaudojimas

Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios papildomos pagalbos reikia mokyklai.

KINGS pavasario sesijos 2019 rezultatai

Vardas Klasė Matematikos rezultatas Anglų k. rezultatas Lietuvių k. rezultatas
Leonardas 2 98 98 98
Deimantas 2 100 100 100
Danielius 2 72,7 85,7 99
Kamilija 3 88 98 100
Ida 3 72,7 88,6 87,1
Gustė 3 98 88,6 96,8
Osvaldas 4 24,2 37,1 64,5
Akvilė 4 56,5 71,4 87,1
Vilija 4 56,5 91,4 99
Kristina 4 99 85,3 100
Kotryna 4 80,8 74,3 99
Ernestas 4 80,8 100 100
Povilas 4 72,7 77,1 100
Mija 5     100
Kornelija 5   77,1 99,9
Robertas 6     69,7
Eigantas 6     96,8
Arnas 6     93,5
Gabrielė 6 96,9 88,6 100
Mantas 7     90,3
Emilis 7     80,6
Eva 7 99 80 97,5
Martynas 7     90,3
Victor 7     83,9

Sveikiname rajono olimpiadų laureates!

Rajono mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 10 kl. mokinė Ugnė Maselytė užėmė 3 vietą, o rajono mokinių rusų kalbos olimpiadoje Ugnei atiteko  2 vieta.

Rajono mokinių geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ 6 kl. mokinė Gabrielė Daleckaitė  užėmė 3 vietą,  7 kl. mokinė Eva Bystrickytė  – 3 vietą.

2018-2019 m.m I pusmečio pasiekimai

2018-2019 m.m I-ąjį pusmetį mokėsi labai gerai

10 kl. Maselytė Ugnė

2018-2019 m.m I-ąjį pusmetį mokėsi gerai

2 kl.

 1. Daleckas Deimantas
 2. Knezis Danielius
 3. Pukėnas Leonardas

3 kl.

 1. Buchardt Jensen Ida
 2. Kariniauskaitė Kamilija
 3. Paketurytė Gustė

4 kl.

 1. Knezis Ernestas
 2. Pukėnas Povilas
 3. Rutkauskaitė Kotryna

5 kl.

 1. Zavolokaitė Kornelija
 2. Zinkevičiūtė Mija

6 kl.

 1. Bitautas Arnas,
 2. Daleckaitė Gabrielė

7 kl.

 1. Bystrickytė Eva,
 2. Buchardt Jensen Victor

8 kl.

 1. Rinkevičiūtė Deimantė

9 kl.

 1. Giedrytė Augustė

10 kl.

 1. Žvarėlaitė Laura

Mokiniai 2018-2019 m.m.  per I-jį pusmetį nepraleidę nė vienos pamokos

 1. Daleckas Deimantas Jonas 2 kl.
 2. Pukėnas Leonardas 2 kl.
 3. Kariniauskaitė Kamilija 3 kl.
 4. Paketurytė Gustė 3 kl.
 5. Kerulis Osvaldas 4 kl.
 6. Pukėnas Povilas 4 kl.
 7. Rinkevičiūtė Deimantė 8 kl.
 8. Maselytė Ugnė 10 kl.

Kings olimpiados rudens sesijos rezultatai

A (anglų) dalyvavo 18 mokinių (39,1 proc.). Vidutinis įvertinimas: 66.2 %

Surinko taškų:

(90-100)  – 6 mokiniai 33,3 proc.

(70-89) – 3 mokiniai  16,7 proc.

(50-69) – 7 mokiniai  38,9 proc.

(30-49) – 2 mokiniai 11,1 proc.

 

M (matematika)  dalyvavo 21 mokinys (45,7 proc.). Vidutinis įvertinimas: 70.85 %

Surinko taškų:

(90-100)  – 8 mokiniai 38,1 proc.

(70-89) – 9 mokiniai  42,9 proc.

(50-69) – 3 mokiniai  14,3 proc.

(30-49) – 1 mokinys 4,8 proc.

 

Matematikos olimpiados finalistai ir jų pasiekimai:

# Vardas Pavardė Pasiekimas
1 Gabrielė Daleckaitė 60 %
2 Deimantas Daleckas 54.67 %
3 Eigantas Chatkevičius 41.82 %

Skaitovų konkurso laimėtojos – mergaitės

Pusiaužiemio proga mokykloje surengtame skaitovų konkurse laimėtojų ieškota trijose amžiaus grupėse. Iš trijų žavių priešmokyklinukių daugiausiai simpatijų pelnė nuotaikingą kalėdinį eilėraštuką padeklamavusi Goda. Pradinių klasių mergaitės stipriai konkuravo tarpusavyje, tad vertinimo komisijai teko pasiginčyti, kol nusprendė pirmenybę atiduoti praėjusių metų rajoninio skaitovų konkurso dalyvei Gustei. iš vyresniųjų klasių geriausia išrinkta Sandra. Visi dalyviai gavo direktorės įsteigtus prizus, o laureatės – ir Utenos sveikatos biuro kuprinėles.

Mokytoja R.Andrukonienė