Įsivertinimas

2018-2019 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2017-2018 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Mokyklos įsivertinimo darbo grupė:

 1. Janina Girulskienė
 2. Daiva Kaselienė
 3. Edita Žilinskaitė-Pukėnienė
 4. Lionė Jurkevičienė
 5. Vaidotas Jamantas

Įsivertinimo rezultatų apibendrinimas , 2016-2017 m.m.

Molėtų rajono Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro 2015/2016 m.m.

veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas  buvo atliktas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607 ir  Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modeliu ir rodikliais (SFMIS NR.: VPI-2. 1-ŠMM-01-V-03-001, 2015 m.). Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą  atliko koordinacinė įsivertinimo grupė:

 1. Janina Girulskienė, grupės pirmininkė, mokyklos direktorė
 2. Rima Andrukonienė, lietuvių kalbos mokytoja
 3. Honorata Armanavičienė, matematikos mokytoja

2015-2016 metais mokykloje atlikto veiklos kokybės įsivertinimo tikslai ir uždaviniai:

Išanalizuoti 3 įsivertinimo sritį „Ugdymo aplinkos“, vertinant šiuos rodiklius:

3.1 tema. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka:
3.1.1.Įranga ir priemonės.
3.1.2.Pastatas ir aplinka.
3.1.3.Aplinkų bendrakūra.
3.2 tema. Mokymasis be sienų:
3.2.1.Mokymasis ne mokykloje.
3.2.2.Mokymasis virtualioje aplinkoje.

Mokyklos vizija . Mokykla  – daugiafunkcis centras  – brandi ir dinamiška institucija, kaimo švietimo ir kultūros centras, orientuotas į visapusio kryptingo mokinio ugdymo(si) galimybes, suaugusiųjų neformaliojo švietimo plėtrą.

Mokyklos misija.  Suteikti  galimybę įgyti pagrindinį išsilavinimą ir sudaryti sąlygas neformaliajam suaugusiųjų  švietimui.

Mokyklos filosofija. Mokykla  – vaikui, pagalba ir dėmesys  – kiekvienam Joniškio krašto žmogui.

Tikslai ir uždaviniai

1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo(si) kokybę.

UŽDAVINIAI:

 1. Sudaryti sąlygas kryptingam pedagogų kvalifikacijos tobulinimuisi.
 2. Ugdyti sąmoningą mokymąsi per aktyvią mokinių veiklą.
 3. Siekti individualios mokinio pažangos
 4. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas.

2.TIKSLAS. Kurti aktyvią, saugią, sveiką ir atsakingą Joniškio seniūnijos bendruomenę.

UŽDAVINIAI:

 1. Sudaryti sąlygas Joniškio seniūnijos bendruomenės saviraiškai.
 2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir užtikrinti saugią aplinką.

Veiklos kokybės įsivertinimo metu taikyti metodai:

1) anketavimas. Anketos pateiktos mokytojams, mokiniams ir mokyklos-dc lankytojams;

2) pokalbiai su mokiniais, mokytojais, administracija, mokyklos-dc lankytojais

3) stebėjimas;

4) dokumentų analizė (TAMO, integruotų pamokų ir pamokų netradicinėje erdvėje aprašai, virtualių pamokų stebėjimas ir kt.)

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  išvados

 1.  Nepakankamai efektyviai mokymui(si) išnaudojamos mokyklos aplinkos ir aplinkos už mokyklos ribų.
 2. Mokiniai nepakankamai įtraukiami į mokymosi aplinkų ir priemonių kūrimo procesą.
 3. Menkai panaudojami tarpiniai mokinių mokymosi rezultatai – eskizai, modeliai, projektai, užrašai.
 4. Lankytojų nuomone, stendai mokykloje nepakankamai estetiški ir informatyvūs, puošyba nėra skoninga.

Rekomendacijos mokyklos veiklos tobulinimui

 1. Jungti bendrojo lavinimo pamokas su netradicinio ugdymo veiklomis netradicinėse aplinkose (už mokyklos ribų). Mokytojui planuoti bent po vieną pamoką netradicinėse aplinkose ir paviešinti vedamų pamokų sąrašą.
 2.  Mokytojui įvairinti mokymo procesą, efektyviau išnaudojant turimas technologijas, įtraukti mokinius į mokymosi priemonių (plakatų, modelių, šablonų ir kt) ir mokymosi aplinkos kūrimą.
 3. Sudaryti ir viešai paskelbti prioritetinių aplinkos gražinimo darbų sąrašą (mokyklos įėjimas, lauko poilsio zona ir kt.).
 4. Atnaujinti stendus antrojo aukšto koridoriuose.
 5. Supažindinti su audito rezultatais mokyklos bendruomenę;  su jos pagalba ieškoti finansavimo galimybių.

 

                                                                                               KVAG pirmininkė Janina Girulskienė

Pritarta

Mokytojų tarybos 2016 -05  – 31  protokolas Nr. PT – 02

 

 

Įsivertinimo rezultatų apibendrinimas

2014-2015 m.m.

Mokyklos veiklos vidaus auditas buvo atliktas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607. Vidaus auditą atliko direktoriaus 2014-09-01 įsakymu Nr.V-151  sudaryta koordinacinė vidaus audito grupė:

 1. Janina Girulskienė, grupės pirmininkė, mokyklos direktorė
 2. Rima Andrukonienė, lietuvių kalbos mokytoja
 3. Honorata Armanavičienė, matematikos mokytoja

2014/2015 m.m. veiklos prioritetinė sritis: Ugdymo kokybę gerinantis visų mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas.

Tikslas: Įgyvendinti Bendrąsias programas, siekiant ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Plačiojo audito metu pasirinkta sritis: 3. Pasiekimai

Problema:  priemonių, leidžiančių paketi mokinių mokymosi pasiekimų lygį, kiekis ir  kokybė.

Giluminio audito pasirinktos  temos:

3.1. Pažanga

3.2. Mokymosi pasiekimai

Audito tikslas: ištirti formalius mokinių mokymosi  bei bendruosius asmenybės ir socialinės raidos pasiekimus ir atskleisti bendruomenės narių požiūrį į mokyklos mokinių pasiekimų kokybę.

 Įsivertinimo metu padarytos išvados  ir pateikti pasiūlymai planuojant veiklą 2015-2016 m.m.

Privalumai:

 1. Dauguma mokytojų fiksuoja ir analizuoja atskirų mokinių pažangą savo sukurtuose vertinimo lapuose, rezultatai reguliariai analizuojami posėdžiuose.
 2. Kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų pažanga pastebima ir įvertinama. Padidėjo šių dalykų mokinių pasiekimai: fizikos- 28 %, lietuvių k. ir matematikos po 24 %, geografijos – 20%, anglų k. – 16%.
 3. Daugiau kaip 70 % mokinių dalyvauja įvairiose mokyklos, rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose.
 4. Dauguma mokinių aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
 5. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama sportinei veiklai.
 6. Gerai organizuotas ugdymas karjerai.
 7. Pakankamai dėmesio skiriama mokinių sveikatinimui ir sveikai gyvensenai.
 8. Mokiniai supranta savo teises ir pareigas, jaučia atsakomybę už mokymąsi.
 9. Mokykla pakankamai suteikia beveik visų mokomųjų dalykų žinių ir įgūdžių.
 10. Gerai įvertintas mokinių iniciatyvumo, kūrybiškumo, verslumo ugdymas.

Trūkumai

 1. Prastai ugdoma nuostata užbaigti tai, kas pradėta.
 2. Mokykloje neveikia jokia jaunimo organizacija (skautų, maironiečių ir kt.)
 3. Mokykloje nėra veiksmingos mokinių skatinimo sistemos.
 4. Mokinių pažymiai ne visada atspindi pasiekimų kokybę.
 5. Sumažėjo šių dalykų mokinių pasiekimai: biologijos – 64 %, informacinių technologijų – 52%, istorijos – 36%, rusų k. – 12%.
 6. Prastai ugdomas gebėjimas veikti nestandartinėse situacijose.
 7. Mokiniai nesidomi politiniais įvykiais.
 8. Mokiniai teikia mažai pasiūlymų dėl renginių klasėje ir mokykloje.
 9. Mokiniai per mažai gauna informacinių technologijų žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių.
 10. Mokiniai neturi aiškios savo ateities vizijos.

Rekomendacijos mokyklos veiklos tobulinimui

 Siekiant kelti mokinių gebėjimus įsivertinti savo pasiekimus, rekomenduojama:

 1. Skatinti mokinius pradėtus darbus užbaigti iki galo.
 2. Ieškoti galimybių įsteigti mokykloje jaunimo organizaciją.
 3. Sukurti veiksmingą mokinių skatinimo sistemą.
 4. Į klasės veiklos planus įtraukti klasės valandėlių, kuriose aptariami šalies ir pasaulio politiniai įvykiai; bent vieną valandėlę skirti mokinių ateities vizijoms aptarti.
 5. Sudarant veiklos planus remtis mokinių pasiūlymais.

KVAG pirmininkė Janina Girulskienė

Įsivertinimo rezultatų apibendrinimas

2013-2014 m.m.

 Mokyklos veiklos vidaus auditas buvo atliktas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607. Vidaus auditą atliko direktoriaus 2013 -09 -02 įsakymu Nr.V-130  sudaryta koordinacinė vidaus audito grupė:

 1. Janina Girulskienė, grupės pirmininkė, mokyklos direktorė
 2. Rima Andrukonienė, lietuvių kalbos mokytoja
 3. Honorata Armanavičienė, matematikos mokytoja

Tikslas: Brandinti priklausymo mokyklai, atsakomybės už savo veiklą jausmą.

Plačiojo audito metu pasirinkta sritis: 5. Mokyklos strateginis valdymas

Problema:  mokyklos struktūros pasikeitimas.

Giluminio audito pasirinktos  temos:

5.1. Mokyklos strategija

5.2. Mokyklos įsivertinimas (vidaus auditas)

5.3. Vadovavimo stilius

5.4. Personalo valdymas

5.5. Materialinių išteklių valdymas

Audito tikslas: ištirti, kaip vykdomas mokyklos strateginis valdymas ir ar mokyklos bendruomenę tenkina esama padėtis.

Įsivertinimo metu padarytos išvados  ir pateikti pasiūlymai planuojant veiklą 2014-2015 m.m.

Privalumai:

2013 metais mokykloje atlikome giluminį auditą (įsivertinimą). Nustatyti giluminio audito privalumai (pagalbiniai rodikliai):

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai

5.1.2. Planavimo procedūros

5.1.3. Planų kokybė ir dermė

5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis

5.2.1. Įsivertinimo procesas

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas

5.4.1. Personalo komplektavimas

5.4.2. Dėmesys personalui

5.5.1. Lėšų vadyba

5.5.2. Turto vadyba

5.5.3. Patalpų naudojimas

Silpniausiai įvertintos sritys:

5.3.1. Valdymo demokratiškumas

5.3.2. Lyderystė mokykloje

Giluminio audito metu taikyti metodai:

1) dokumentų analizė (strateginis planas, mokyklos tarybos,  metodikos grupių planai);

2)  anketavimas. Anketos pateiktos mokyklos personalui ir administracijai;

3) pokalbiai su mokiniais, mokytojais, administracija.

Giluminio audito išvados

 1.  Dauguma mokyklos bendruomenės narių dalyvauja numatant mokyklos  tikslus, kurie skatina kokybinius ugdymo proceso pokyčius, numato mokinių ugdymosi kaitą.
 2. Dauguma mokytojų planuodami bendrauja ir bendradarbiauja įvairiais lygmenimis.
 3. Visas mokyklos veiklos planavimas dažniausiai atitinka strateginius mokyklos tikslus.
 4. Dauguma mokyklos mokytojų aktyviai dalyvauja įgyvendinant strateginį mokyklos planą.
 5. Mokytojai visus mokslo metus analizuoja, vertina ir lygina savo, visos mokyklos darbą, nors ne visi supranta vidaus audito reikšmę mokyklos darbui tobulinti.
 6. Vidaus audito išvados naudojamos planuojant visų mokyklos padalinių (mokyklos tarybos, metodikos, kitų darbo grupių) darbą.
 7. Mokyklos personalas komplektuojamas tikslingai, mokykloje dirba pakankamas kiekis išsilavinusių, aukštą kvalifikaciją ir būtinas kompetencijas turinčių mokytojų, pakanka aptarnaujančio personalo, tačiau nėra nei vieno pedagoginę pagalbą teikiančio specialisto.
 8. Kiekvienam mokytojui sudarytos sąlygos tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti būtinas kompetencijas, jas taikyti; mokytojų veikla vertinama pagal numatytus kriterijus, mokyklos darbuotojai skatinami už gerus veiklos rezultatus.
 9.  Mokyklos biudžeto lėšos tvarkomos pagal savivaldybės ir valstybės reglamentuotą tvarką. Ne biudžeto lėšos mokyklos tarybai pritarus skiriamos ugdymo reikmėms, apie jų panaudojimą informuojama.
 10. Mokykla turi pakankamai įrengtų kabinetų, šiuolaikiškų mokymo priemonių, kuriomis naudojasi dauguma mokytojų, tačiau mokyklos patalpose nėra bibliotekos ir skaityklos.
 11. Mokyklos patalpos iš dalies renovuotos, erdvios, atitinka higienos reikalavimus.

 

Rekomendacijos mokyklos veiklos tobulinimui

 1. Aktyvinti mokinių, tėvų ir mokytojų savivaldą, įtraukiant į mokyklos veiklą tėvus.
 2. Priimant sprendimus mokyklos vadovams reikia išklausyti ir įvertinti mokytojų, tėvų pastabas,   atsižvelgti į kitų nuomonę.
 3. Tiksliau apibrėžti kiekvieno mokytojo atsakomybės sritis, susitarti, kokias užduotis mokytojai turi perimti už mokyklą visiškai.
 4. Ieškoti priemonių, kurios pagerintų psichologinį kolektyvo klimatą.
 5. Kadangi mokykloje dauguma dalyko mokytojų dirba po vieną, skatinti bendradarbiavimą tarp gretimų dalykų specialistų.

KVAG pirmininkė Janina Girulskienė