Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

Šiais mokslo metais 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

– suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;

– suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;

– nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;

– atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse įprastiniu būdu – mokiniai rašys į TESTŲ sąsiuvinius, o 8 klasėje – elektroninis testavimas. Testuojamos sritys:

– NMPP testai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių)

– NMPP testai 4 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių)

– NMPP testai 6 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių)

– elektroniniai NMPP testai 8 klasės mokiniams (matematikos ir gamtos mokslų ugdymo sričių).

Visa informacija apie NMPP, ankstesnių metų patikrinimų užduotys yra NEC interneto svetainės skyriuje NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinima

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

NMPP tikslas – įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

Sprendimas dėl mokinių dalyvavimo NMPP

Pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso mokyklos steigėjui. Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai, atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų klausimyną. Tėvai gali atsisakyti leisti savo vaikui pildyti mokinio klausimyną, bet tokiu atveju mokyklai (savivaldybei) rengiamoje ataskaitoje būtų sunkiau tiksliai ir objektyviai įvertinti tokius svarbius mokyklos darbo rodiklius kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijautos mokykloje rodiklis ir patyčių situacijos mokykloje rodiklis.

Mokinių darbų vertinimas

Vertina mokyklos arba tos pačios savivaldybės mokytojai. Kadangi tai yra informacija mokiniui, jo tėvams ir mokytojui, o ne išvada apie mokinio įgytą išsilavinimą, pažymys gali būti nerašomas. Tai sprendžia pati mokykla. Jei pažymys rašomas –jo reikšmė tokia pati kaip eilinio kontrolinio darbo.

Patikrinimo rezultatai neturi jokios įtakos mokiniui pereinant į kitą klasę ar mokyklą.

Informavimas apie rezultatus

Parengiama detali ataskaita apie kiekvieno mokinio pasiekimus –ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.

Pasiekimų patikrinimo rezultatų panaudojimas

Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios papildomos pagalbos reikia mokyklai.